Kwaliteitsstatuut GGZ

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapie Praktijk Heuvelrug

Naam regiebehandelaar: W.Wouters

E-mailadres: info@heuvelrug-psychotherapie.nl

KvK nummer: 81075030

Website: www.heuvelrug-psychotherapie.nl

BIG-registraties: 69032218125 en 89032218116

Overige kwalificaties

Basisopleiding: Psycholoog-psychotherapeut

AGB-code praktijk: 94001724

AGB-code persoonlijk: 94002122

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsklachten op basis van neurotiserende of

traumatiserende psychologische ontwikkeling Ik behandel middels individuele psychodynamische

psychotherapie, Transference Focussed Psychotherapy (TFP), interpersoonlijke therapie (IPT) en

soms cognitieve gedragstherapie. Daarnaast behandel ik middels lichaamsgeorienteerde

groepsbehandelingen volgens de methode van Al Pesso

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Geen medewerkers

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Anders: Vrijgevestigd psychiater voor medicatie en consultatie

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

E. de Ruijter Korver, psychiater, BIG 7923629001

M.Obbink, psychotherapeut, BIG 190 52 133 725

D.Bronnenberg, psychotherapeut, BIG 090 4423 7916

J.Gussenhoven, psychotherapeut-psychoanalytica, BIG 09041536216

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Intervisie, verwijzing (over en weer), meekijken met behandeling, medicatie-advies, algemene

consultatie en toetsing van indicatiestelling conform reglement van de LVVP

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Bij crisissituatie kunnen mijn cliënten in de weekenden en tijdens avond en nacht terecht bij de HAP

en bij de crisisdienst in de regio.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik dat niet nodig acht gezien de aard van de problematiek in mijn praktijk en de

afdichting van noodsituaties overdag

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow

tarief: http://www.heuvelrug-psychotherapie.nl/kk_1200000.html

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.lvvp.info/mijn-lvvp/praktijkvoering/visitatie-en-kwaliteitscriteria/

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

De LVVP als beroepsorganisatie heeft een klachtenfunctionaris voor haar leden geregeld.

Link naar website: Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Ook dat wordt geregeld door de LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: https://www.lvvp.info/mijn-lvvp/praktijkvoering/wet-en-regelgeving-vanoverheid-

nza-en-cvz?q=geschillen

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Collega mevrouw J.Gussenhoven in Zeist

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.heuvelrugpsychotherapie.

nl/kk_900000.html

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Patiënten bellen bij voorkeur zelf op mijn telefoontijd, d.i. maandag en donderdag tussen 8.30 en

9.00 uur. Indien dat niet lukt kan men boodschap inspreken; ik bel de zelfde (werk-)dag terug. Ook

kan men per e-mail aanmelden. Ik doe zelf intake en indicatie stelling. Communicatie met patiënt

verloopt via beveiligde email (in de planning; nog niet geëffectueerd)

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: W.Wouters, als regiebehandelaar-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: W.Wouters, als regiebehandelaar-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: W.Wouters, als regiebehandelaar-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Door regelmatig te toetsen, in gesprek met cliënt, of de behandeling en bejegening passend is bij wat

cliënt nodig heeft.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Ik doen aan ROM middels de OQ45, welke ik eenmaal per drie maanden afneem bij korter durende

behandelingen, en eenmaal per half jaar of eenmaal per jaar bij langdurende behandelingen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Ik doen aan ROM middels de OQ45, welke ik eenmaal per drie maanden afneem bij korter durende

behandelingen, en eenmaal per half jaar of eenmaal per jaar bij langdurende openleggende

behandelingen.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Door met regelmaat te vragen in hoeverre men zich gehoord, goed bejegend en geholpen voelt door

het proces waar we samen aan begonnen zijn. Ik gebruik daartoe geen meetinstrumenten.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: W. (Wouter) Wouters

Plaats: Amerongen

Datum: 20-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja

Kwaliteitsstatuut GGZ